GDPR

Níže naleznete informace ohledně ochrany osobních údajů.

instalace klimatizací

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Frigogas s.r.o., se sídlem Němčičky 22, 691 07 Němčičky, IČ: 29204054 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 65468 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • e-mail
  • telefonní číslo
 2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem  administrace. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Frigogas s.r.o.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Poskytovatel softwaru
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv      zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

PRAVIDLA SOUTĚŽE O KLIMATIZACI SINCLAIR

I. Obecná ustanovení

 1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a vyplní soutěžní formulář SOUTĚŽ O KLIMATIZACI SINCLAIR ZDARMA na www.frigogas.cz
 2. Organizátorem soutěže je společnost Frigogas s.r.o. se sídlem Němčičky č.p. 22, Němčičky, 691 07, IČO: 29204054, vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 65468 (dále jen „pořadatel“).
 3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická i osoba s adresou případné montáže na území Jihomoravského kraje České republiky. Věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže je alespoň 18 let.
 4. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli či k osobám pověřeným zajištěním příslušné Soutěže a osoby, které jsou k takovým osobám v blízkém vztahu.
 5. Každý Účastník soutěže může vložit formulář vyplnit pouze jednou. Vyhrát může v dané Soutěži pouze jednou.
 6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
 7. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s
  konečnou platností dle vlastního uvážení
 8. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Meta a Google a nijak s ní nesouvisí. Společnost Meta a Google vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány pořadateli, nikoliv společnosti Meta a Google.

II. Doba a místo konání soutěže

 1. Soutěž probíhá na webových stránkách pořadatele Frigogas s.r.o. www.frigogas.cz.
 2. Pořadatel bude o soutěži informovat na svém webu.
 3. Termín soutěže je od 20.4.2024 do půnoci 1.5.2024.

III. Průběh soutěže, výhra a výherci

 1. V Soutěži bude jeden výherce, který splní podmínky, zadání a pravidla Soutěže.
 2. O přesném termínu a způsobu doručení výhry bude výherce informován pomocí emailu, který výherce zadá do formuláře.
 3. Výhra Soutěže je klimatizační jednotka Split Keyon, značky Sinclair SIH-12BIK + SOH-12BIK a proplacení 7 000 Kč v rámci montáže (vysvětlení viz odstavec III, bod 4)
 4. Výherce získá jednotka Split Keyon, značky Sinclair SIH-12BIK + SOH-12BIK zdarma (v rámci montáže) -> výherci se vypracuje cenová nabídka na kompletní montáž -> klimatizace
  split Keyon bude zdarma -> z této nabídky získá slevu 7 000 Kč ještě v rámci soutěže. Příklad pro upřesnění: Cenová nabídka bude celkem za 10 000 Kč, výherce tedy získá jednotku zdarma a doplatí 3 000 Kč za montáž.
 5. Vítěz bude vybrán náhodně formou losování.
 6. Každý účastník, který splní pravidla, získává slevu 20% na montáž klimatizace značky Sinclair od společnosti Frigogas s.r.o. Slevy se nedají sčítat.
 7. Účastník může slevu 20% nárokovat nejpozději do 1.6.2024 emailem na info@frigogas.cz

IV. Oznámení výherců soutěže a předání výher

 1. Výherce bude kontaktován Pořadatelem Soutěže nejpozději do 2 dnů od ukončení Soutěže prostřednictvím emailu.
 2. Pokud nedojde ke sjednání termínu a způsobu předání výhry s výhercem do 7 dnů od kontaktování, či si výhru v souladu s pokyny Pořadatele nepřevezme, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá ve prospěch Pořadatele, který může rozhodnout o jejím přidělení dalšímu Účastníku soutěže v pořadí nebo s ní naložit jiným způsobem.
 3. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.
 4. Výherce má nárok na klimatizační zařízení zdarma a účastníci mají nárok na slevu 20% na realizaci klimatizace Sinclair. Cenu v rámci cenové nabídky je nutné potvrdit do emailu. Účastník dále může a nemusí podepsat smlouvu o dílo, která mu zajistí podmínky v rámci montáže, primárně se jedná o fixaci sjednané ceny za montáž v rámci cenové nabídky od společnosti Frigogas s.r.o. Sleva 20% se vztahuje na zařízení od společnosti Sinclair Global Group.

V. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

 1. Zapojením do soutěže účastník prohlašuje, že zapojením do soutěže souhlasí výherce se zveřejněním svého jména v případě výhry na webové stránce
  Frigogas s.r.o..
 2. Účastník soutěže poskytuje vyplněním formuláře organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, email a případně doručovací adresu a e-mail) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.
 3. Účastníci soutěže, či jejich zákonní zástupci, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých Pořadateli nebo Organizátorovi soutěže v případě
  výhry prostřednictvím Instagramu nebo facebooku v rozsahu jména, příjmení, místa pobytu, telefonu a e-mailové adresy pro účely vyhodnocení soutěže a využití těchto údajů k marketingovým účelům a to po dobu 2 let od ukončení soutěže. Tento
  souhlas platí až do písemného odvolání souhlasu, který lze provést na adresu Pořadatele soutěže. Odvoláním souhlasu zaniká účastníkovi soutěže nárok na vydání výhry
 4. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze Pořadatele jakožto správce, a s jejich
  následným zpracováním pro marketingové účely, tj. zasílání informací o pořádaných akcích, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zněním zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnost, v platném znění, a to do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů před ukončením doby trvání soutěže, má však za následek vyřazení účastníka ze soutěže

VI. Všeobecná ustanovení

 1. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru a slevu.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže.
 3. Pořadatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře.
 4. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat
Zaujala Vás naše práce?
Kontaktujte nás!

Líbí se Vám naše práce, nebo potřeujete poradit? Nebojte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme s jakýmkoliv problémem a doporučíme správný postup realizace.

Kontaktovat